Thursday, October 28, 2010

Soalan Spot MAB PISMP SEM2 2010

IPSAH

Struktur
1)a. 3 prinsip pmbeljrn smuljdi knk2 mngikut JOhn Hoh (1995)
b. Jlskan 2 aspek sosial yg dianggap sbg iklim sek. & alm beljr
2)a. senaraikan 2 jns mainan sosial
b. 6 kptngn main kpd knk2.
3)a. mrd dlm blk drjah dpt dbezakan dr plbgai aspek. berikan 4 aspek yg mmgkn pljr itu brbeza
4) a. 2 jns motivasi
b. 3 strtegi utk rngsng pljr bg mwujudkn proses pmbeljrn.

Esei:
1) a. bncngkn kkuatn & klmhn teori pmbeljrn behavioris brbnding teori pmbljrn lain.
b. bncng prsmaan & prbezaan teori pmbljrn kognitf & sosial

2) a. konsep utama pmbljrn koperatif
b. jns pmbljran bestri

3) a. strategi yg dlkukan guru utk mrngsang mrd mncapai thp kompetensi & harga diri.
b. teori motivasi kognitif atribusi weigner. bncngkn ciri yg blh dgunakan oleh guru bg mningktkn motivasi pljr.

IPIK

Sturuktur 1
• Konsep alam belajar
-konteks belajar dan komuniti pengajaran

Sruktur 2
• Pengalaman belajar kanak-kanak
- Pengalaman langsung
• Peranan dan kepentingan main dlm proses Pmbelajaran kanak2.
• Ciri2 dan jenis main

Struktur 3
• Perbezaan individu dan pembelajaran

Struktur 4
• Motivasi dan pembelajaran

Esei
1.Teori2 pembelajaran
(a) analisis
(b) penilaian
2. (a) model sosial & personal (aplikasi)
(b) model pendekatan strategi & kaedah (sintesis)
3. pembentukan persekitaran yang kondusif.
- mereka pelan tindakan persekitaran yg kondusif

Lain2 Spot

Objektif
• Peranan dan kepentingan main
• Ciri2 dan jenis main
• Prinsip pengajaran & jenis pembelajaran
• Teori pembelajaran
-behavior
-kognitif&konstruktivis
-humanistik
-sosial
-implikasi teori
• Implikasi motivasi.
• Reka bentuk kelas

Struktur
• Konteks belajar dan komuniti pembelajaran
• Peranan dan kepentingan main, ciri2, n jenis main.
• m/s 140, gaya pembelajarn kolb
• implikasi gaya pembelajaran kolb
• teori behavioris, kognotif, humanistic
• jwpan( terima tanpa syarat)-carl rogers

Esei
• Bandura
• Pedagogi Bestari
• M/S 167-169

Perincian spot soalan MAB

Terangkan dua komponen alam belajar berikut:

i) Fizikal :
ii) Psikososial : (4 markah)

(b) Nyatakan tiga jenis permainan kognitif dan berserta contoh yang bersesuaian. ( 6 Markah )

2. Main adalah sebahagian daripada aktiviti yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. a) Terangkan dua ciri main. (4 markah) b) Jelaskan tiga kepentingan main. (6 markah)

3. Guru perlu mengambil kira aspek-aspek perbezaan individu dan kecerdasan pelbagai murid semasa merancang aktiviti pengajarannya. (a) Terangkan dua aspek perbezaan individu. (4 Markah)

(b) Berikan empat cara guru boleh menangani masalah perbezaan individu semasa menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. (6 Markah)

4. (a) Mengikut Maslow seseorang individu harus memenuhi keperluan asas sebelum memenuhi keperluan sekunder. Terangkan dua Hierarki Keperluan Maslow. i. Keperluan asas: ii. Keperluan sekunder: ( 4 Markah)

(b) Terangkan tiga cara yang boleh diambil oleh guru bagi memenuhi keperluan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mengikut Hierarki Keperluan Maslow. (6 Markah)

BAHAGIAN C. (40 markah
Jawab semua soalan.

1. Melalui teori-teori pembelajaran, guru akan memahami pelbagai cara bagaimana murid-murid belajar.

(a) Huraikan tiga implikasi teori Behavioris berdasarkan pandangan Skinner kepada guru sebagai usaha meningkatkan pembelajaran dalam kalangan kanak-kanak. (6 markah).

(b) Bincangkan penggunaan teori Pembelajaran Sosial untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. (9 markah).

2. Model pengajaran merupakan satu perihalan persekitaran pembelajaran yang digunakan sebagai panduan bagi merancang kurikulum, kursus dan penyediaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan pemahaman anda terhadap model-model pengajaran.

a) Huraikan tiga cara dalam kaedah ekspositori yang boleh digunakan bagi membina pemahaman pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran. (6 markah).

b) Bagaimanakah strategi pemusatan murid boleh digunakan untuk meningkatkan penguasaan ilmu secara berkesan di kalangan muridmurid terhadap pengajaran dan pembelajaran? (8 markah).

3. a) Berikan lima ciri bilik darjah yang kondusif. (5 markah).

b) Berdasarkan Model Pengajaran Inkuiri, huraikan lima implikasi pengajaran dan pembelajaran berkesan di bilik darjah. (5 markah)

No comments:

Post a Comment